Thông tin luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Trung (đã bổ sung, sửa chữa sau bảo vệ cấp Viện)

Ngày đăng: 05/02/2024 Lượt xem: 1.812
Mặc định Cỡ chữ

Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam đăng thông tin luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Trung đã bổ sung, sửa chữa sau bảo vệ cấp Viện.

Đề tài: Yếu tố trang trí trong tranh lụa Việt Nam giai đoạn 1976 - 2015

Ngành: Lý luận và lịch sử mỹ thuật 

Mã số: 9210101

Bình luận