THÔNG BÁO: Chiêu sinh các lớp Bồi dưỡng chức danh Nghề nghiệp năm 2024

Ngày đăng: 06/03/2024 Lượt xem: 2.815
Mặc định Cỡ chữ

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM

 

 Số:         /TB - VHNTVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2024

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO

Chiêu sinh các lớp Bồi dưỡng chức danh Nghề nghiệp năm 2024

 

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 842/QĐ-BVHTTDL ngày 04  tháng 4  năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 623/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch;

Căn cứ Quyết định số 799/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 03 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về ban hành chương trình Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Di sản văn hóa.

Căn cứ Quyết định số 827/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 04 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về ban hành chương trình Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở (nhóm chức danh Hướng dẫn viên văn hóa).

Căn cứ Quyết định số 828/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 04 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về ban hành Chương trình Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở (nhóm chức danh Phương pháp viên).

Nhằm đáp ứng kịp thời việc chuẩn hóa ngạch, bậc, mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở tại các cơ quan, đơn vị.

Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam thông báo chiêu sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng, cụ thể như sau:

1. Lớp chức danh Hướng dẫn viên văn hóa:

1.1 Đối tượng bồi dưỡng.

- Viên chức chuyên môn hiện đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc chuyên ngành văn hoá cơ sở (nhóm chức danh Hướng dẫn viên văn hoá), có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp Hướng dẫn viên văn hoá.

- Các cá nhân có nhu cầu bồi dưỡng, cấp chứng chỉ bồi dưỡng, theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Hướng dẫn viên văn hoá.

1.2. Thời gian bồi dưỡng:

- Thời gian bồi dưỡng: 240 tiết (6 tuần  x 05 ngày/tuần x 08 tiết/ngày 240 tiết)

2. Lớp chức danh Phương pháp viên:

2.1. Đối tượng bồi dưỡng.

 - Viên chức chuyên môn hiện đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc chuyên ngành văn hoá cơ sở (nhóm chức danh Phương pháp viên), có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp Phương pháp viên.

 -  Các cá nhân có nhu cầu bồi dưỡng, cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Phương pháp viên.

2.2. Thời gian bồi dưỡng:

- Thời gian bồi dưỡng: 240 tiết (6 tuần  x 05 ngày/tuần x 08 tiết/ngày 240 tiết)

3. Lớp chức danh Di sản viên:

3.1. Đối tượng bồi dưỡng.

- Viên chức chuyên môn hiện đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc chuyên ngành Di sản văn hóa, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp Di sản viên.

- Các cá nhân có nhu cầu bồi dưỡng, cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Di sản viên.

3.2. Thời gian bồi dưỡng:

- Thời gian bồi dưỡng: 240 tiết (6 tuần  x 05 ngày tuần x 08 tiết/ngày 240 tiết)

4. Hình thức tổ chức: Trực tiếp hoặc trực tuyến

Dự kiến khai giảng: tháng 3 năm 2024

5. Địa điểm tổ chức và nhận hồ sơ: Phòng Khoa học, Đào tạo, Hợp tác quốc tế, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.

Hồ sơ đăng ký bao gồm:

  • Căn cước công dân (photo công chứng)
  • Phiếu học viên (theo mẫu)
  • 02 ảnh 3x4

Mọi chi tiết liên hệ:

Phòng Khoa học, Đào tạo, Hợp tác quốc tế, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam. Số 32 phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 024.38569158

Phụ trách lớp: Vũ Hương (0946339638),

Email: vuhuongktvt@gmail.com

                       

Nơi nhận:

- Như trên;

- Viện trưởng (để báo cáo);

- Lưu VT, KHĐTHTQT (1), VH.150.

 

 

           

             KT.VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

 

 

Hoàng Thị Bình

 

Bình luận