Thông báo xét tuyển đào tạo tiến sĩ đợt 1 năm 2024

Ngày đăng: 01/03/2024 Lượt xem: 813
Mặc định Cỡ chữ

BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 44/TB-VHNTVN                              Hà Nội, ngày 29 tháng 2 năm 2024    

THÔNG BÁO

Xét tuyển đào tạo Tiến sĩ đợt 1 năm 2024

- Căn cứ Quyết định số 842/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam;

- Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ.

- Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-VHNTVN ngày 17 tháng 4 năm 2023 của Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.

Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam thông báo xét tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ theo các ngành:

- Văn hóa học                                                             Mã số: 9229040

- Quản lý văn hóa                                                      Mã số: 9229042

- Lý luận và lịch sử mỹ thuật                                 Mã số: 9210101

- Lý luận và lịch sử sân khấu                                 Mã số: 9210221

I/ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải có các điều kiện sau

1. Điều kiện văn bằng: đáp ứng một trong những điều kiện sau:

a) Có bằng thạc sĩ đúng ngành hoặc ngành phù hợp với ngành dự tuyển.

b) Có bằng thạc sĩ ngành gần với ngành đăng ký dự tuyển và phải học các môn bổ sung kiến thức sau khi trúng tuyển.

c) Có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên, đúng ngành và ngành phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển.

2. Có đề cương nghiên cứu

3. Trình độ ngoại ngữ: Có đủ trình độ ngoại ngữ để tham khảo tài liệu, tham gia hoạt động quốc tế về chuyên môn phục vụ nghiên cứu khoa học và thực hiện đề tài luận án. Cụ thể ứng viên phải có một trong các văn bằng, chứng chỉ sau:

- Có bằng đại học hoặc thạc sĩ ở nước ngoài mà ngôn ngữ đã sử dụng trong thời gian học tập là một trong 6 thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung, Nhật;

- Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngoại ngữ một trong các thứ tiếng nói trên do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;

- Có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ quy định tại Phụ lục II hoặc các chứng chỉ khác tương đương trình độ bậc 4 (theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

* Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có chứng chỉ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài (theo thông tư 17/2015/TT-BGDĐT ngày 01/9/2015) và phải đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ thứ hai do Viện quyết định, trừ trường hợp là người bản ngữ của ngôn ngữ được sử dụng trong chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.

4. Kinh nghiệm nghiên cứu

- Người dự tuyển phải là tác giả của ít nhất 01 bài báo (điều kiện bắt buộc), hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành (thuộc danh mục tạp chí khoa học theo quy định của Hội đồng Giáo sư nhà nước) hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

- Ngoài ra, người dự tuyển có các công trình khoa học khác như: đề tài khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp cơ sở đã nghiệm thu; hội thảo khoa học quốc tế, quốc gia (nếu có) đã in kỷ yếu; sách in chung và in riêng; các bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí chuyên ngành.

Ghi chú: Kỷ yếu hội nghị, hội thảo phải có nhà xuất bản

II/ CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN

1. Ứng viên được ưu tiên trong tuyển sinh thuộc những đối tượng sau:

+ Thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh.

+ Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động.

+ Người thuộc dân tộc thiểu số.

+ Người đang công tác liên tục từ hai năm trở lên tại các khu vực vùng cao, miền núi, hải đảo, vùng sâu, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký thi. Danh mục các xã, phường, thị trấn thuộc vùng cao, miền núi do Uỷ ban Dân tộc và Miền núi xét công nhận. Danh mục các xã, phường, thị trấn thuộc hải đảo, vùng sâu do Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị, căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân cùng cấp.

+ Người được giải thưởng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật từ cấp quốc gia trở lên.

2. Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên cũng chỉ được hưởng một lần ưu tiên.

III/ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM DỰ XÉT TUYỂN NCS GỒM

1. Phiếu đăng ký dự tuyển trong đó cần ghi rõ chuyên ngànhngoại ngữ đăng ký dự tuyển (chọn 1 trong 6 ngoại ngữ: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung, Nhật), trình độ đào tạo (tiến sĩ), hình thức đào tạo (không tập trung), đối tượng dự tuyển (cán bộ công chức, doanh nhân, tự do...), nghề nghiệp và nơi làm việc, cam kết thực hiện quy chế sau khi trúng tuyển (Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu đơn của cơ sở đào tạo).

2. Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học, bằng thạc sĩ và bảng điểm thạc sĩ, luận văn thạc sĩ; các chứng chỉ bổ túc kiến thức khác sau đại học (nếu có); các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định.

3. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan hoặc chính quyền địa phương nơi ứng viên cư trú.

4. Lý lịch khoa học (có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan đối với người là công chức, viên chức - Phụ lục III).

5. Công văn giới thiệu đi dự tuyển của Thủ trưởng cơ quan quản lí trực tiếp theo quy định hiện hành về việc đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu người dự tuyển là công chức, viên chức).

6. Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để học tập của một bệnh viện đa khoa (có thời hạn tối đa 6 tháng tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ).

7. Bản sao có công chứng các quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động dài hạn (nếu có).

8. Bản sao có công chứng các giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có).

9. Các công trình khoa học đã công bố:

1/ Đề tài khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Cơ sở đã nghiệm thu (nộp photocopy quyết định, hợp đồng và biên bản nghiệm thu).

2/ Hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế, quốc gia chuyên ngành có phản biện đã in kỷ yếu; sách in chung và in riêng (photo trang bìa, trang mục lục, toàn văn bài đã in và trang in nộp lưu chiểu).

3/ Bài báo khoa học có liên quan đến lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật đã công bố trên tạp chí khoa học được Hội đồng Giáo sư nhà nước công nhận (có thời hạn 36 tháng tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ).

10. Đề cương nghiên cứu của ứng viên (06 bản: 1 bản có tên, đơn vị công tác của ứng viên, 05 bản không có tên, đơn vị công tác của ứng viên) (Phụ lục I).

11. 02 Ảnh chân dung (4x6cm).

Ghi chú: Viện chỉ nhận hồ sơ khi có đủ các loại giấy tờ trên. Khi nộp hồ sơ, cần mang theo các bản gốc để cơ sở đào tạo đối chiếu với các bản sao, mang theo luận văn thạc sĩ (trường hợp đối tượng dự tuyển là thạc sĩ).

IV/ QUY TRÌNH XÉT TUYỂN

Kỳ thi tuyển sinh nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2024 được thực hiện theo phương thức xét tuyển (không thi môn chuyên ngành và môn ngoại ngữ). Cơ sở đào tạo xét tuyển dựa trên các tiêu chí chung như sau:

- Hồ sơ dự tuyển: căn cứ trên kết quả học tập ở bậc đại học (đối với trường hợp là cử nhân), thạc sĩ, thành tích nghiên cứu khoa học, thư giới thiệu, trình độ ngoại ngữ (quy định tại mục 4 phần I.),... để đánh giá xếp thứ tự ưu tiên.

- Trình bày đề cương nghiên cứu: ứng viên trình bày đề cương nghiên cứu trước Tiểu ban chuyên môn.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 15 tháng 4 năm 2024 đến hết ngày 20 tháng 5 năm 2024.

Thời gian xét tuyển: Dự kiến trong tháng 6 năm 2024.

Thời gian công bố kết quả dự kiến: Tháng 7 năm 2024.

Địa chỉ liên hệ:

- Các cơ quan và cá nhân cần biết thêm thông tin, xin liên hệ với cơ sở đào tạo theo địa chỉ:

Phòng Khoa học, Đào tạo, Hợp tác quốc tế, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Số 32, phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 024.38569158

TS Trần Thị Thủy- ĐT: 0978071176

ThS Lý Thị Loan - ĐT: 0915666138

Hoặc đọc thông tin chi tiết trên Website: www.vicas.org.vn

Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam xin gửi đến Quý cơ quan Thông báo xét tuyển đào tạo tiến sĩ đợt 1 năm 2024. Đề nghị Quý cơ quan phổ biến Thông báo này đến tất cả các cán bộ có nhu cầu.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận: 

- Các cơ quan (theo danh sách);

- Viện trưởng (để báo cáo);

- Lưu VT, KHĐTHTQT (1), LL.200.                                                     

KT.VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

 

 

Mai Thị Thùy Hương

 

Bình luận