Thông tin luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Phương Việt (đã bổ sung, sửa chữa sau bảo vệ cấp Viện)

Ngày đăng: 04/05/2024 Lượt xem: 112
Mặc định Cỡ chữ

Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam đăng thông tin luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Phương Việt đã bổ sung, sửa chữa sau bảo vệ cấp Viện

Đề tài: Mỹ thuật trang phục nữ truyền thống của dân tộc Pà Thẻn ở Việt Nam

Ngành: Lý luận và lịch sử mỹ thuật 

Mã số: 9210101

Bình luận