Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Cơ sở nhiệm vụ nghiên cứu khoa học thuộc chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Bộ năm 2021 – 2026 “Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”

Ngày đăng: 26/03/2022 Lượt xem: 284
Mặc định Cỡ chữ

Chiều ngày 26/03, tại Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam (VHNTQGVN) đã diễn ra buổi đánh giá nghiệm thu cấp Cơ sở nhiệm vụ nghiên cứu khoa học thuộc chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Bộ năm 2021 – 2026 “Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Đề tài do Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam là cơ quan chủ trì, PGS.TS. Bùi Hoài Sơn làm chủ nhiệm.

Quang cảnh Hội đồng đánh giá nghiệm thu

Hội đồng bao gồm 07 thành viên:

  1. PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương, Viện VHNTQGVN – Chủ tịch Hội đồng.
  2. PGS.TS. Đinh Vân Chi, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội – Phản biện 1
  3. PGS.TS. Nguyễn Hữu Thức, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương – Phản biện 2
  4. PGS.TS. Trần Đức Ngôn, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội - Ủy viên
  5. PTS. Nguyễn Thị Hương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Ủy viên
  6. PTS. Đỗ Thị Thanh Thủy, Viện VHNTQGVN - Ủy viên
  7. TS. Trần Thị Thủy, phòng KHĐTHTQT, Viện VHNTQGVN - Ủy viên thư ký

Thay mặt nhóm nghiên cứu, chủ nhiệm Đề tài PGS.TS. Bùi Hoài Sơn đã trình bày tóm tắt quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, báo cáo các sản phẩm khoa học và công nghệ và tự đánh giá kết quả thực hiện đề tài.

Đề tài đã đi sâu vào việc xác định cơ sở lý luận về việc xây dựng môi trường văn hóa (MTVH) nhằm đạt được những bước tiến quan trọng trong giai đoạn đất nước ta bước sang chế độ mới, chủ yếu kế thừa quan điểm lý thuyết của các nhà nghiên cứu trong khối các nước xã hội chủ nghĩa. Đã có khá nhiều công trình nghiên cứu, đề tài khoa học được tiến hành trong thời kỳ này, tuy nhiên, các nghiên cứu trên chỉ phù hợp với giai đoạn đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội, đến nay rất cần có sự xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với kinh tế thị trường và bối cảnh hiện đại hóa, toàn cầu hóa.

Đề tài cũng đã chỉ ra những biểu hiện không mong muốn về sự xuống cấp đạo đức, sự tha hóa về nhân cách… đang có chiều hướng gia tăng trong xã hội. Nhiều vấn đề đáng báo động đang nảy sinh trong văn hóa gia đình, văn hóa học đường, văn hóa ứng xử trên môi trường mạng… Tất cả những điều này đòi hỏi chúng ta phải nghiêm túc đánh giá lại thực tiễn xây dựng MTVH hiện nay để có những điều chỉnh, bổ sung kịp thời về mặt lý luận cũng như tìm ra các giải pháp, đối sách phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả công cuộc xây dựng MTVH ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Bên cạnh đó đề tài cũng chỉ rõ, nhiệm vụ xây dựng MTVH là một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng ta rất quan tâm và nhấn mạnh trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị quyết số 33 – NQ/TW). Đây cũng là nội dung quan trọng trong Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020 và sắp tới là Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030.

PGS.TS. Bùi Hoài Sơn báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài

Với kết quả thực hiện đề tài đã đạt được, Hội đồng đã đánh giá đề tài đạt loại Đạt

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề nghị Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện đề tài./.

Tin, ảnh: Lã Lương

Bình luận