Chi tiết đề tài, dự án
Nghiên cứu văn hóa ứng xử trong hoạt động du lịch
Ngày đăng: 01/08/2022
Mặc định Cỡ chữ
 • + Cấp đề tài: Đề tài cấp Bộ
 • + Đơn vị quản lý: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • + Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Phương
 • + Cơ quan chủ trì: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
 • + Thời gian thực hiện:2017 – 2018
Nội dung:
 1. Mục tiêu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu thực trạng văn hóa văn hóa ứng xử trong hoạt động du lịch của khách du lịch, cộng đồng dân cư (tại điểm đến du lịch) trong mối quan hệ với các chủ thể tham gia khác; Đánh giá hiệu quả triển khai Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch, từ đó đề xuất những giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao văn hóa ứng xử trong hoạt động du lịch của Việt Nam.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

Đối tượng nghiên cứu: Văn hóa ứng xử trong hoạt động du lịch của khách du lịch (khách du lịch trong nước và quốc tế), cộng đồng dân cư (tại điểm đến du lịch) trong mối quan hệ với hai chủ thể còn lại là cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch; các cá nhân, tổ chức tham gia kinh doanh du lịch.

Phạm vi nghiên cứu: Mỹ Tho (Tiền Giang), Sa Pa (Lào Cai), Đà Nẵng.

 1. Kết cấu đề tài

Ngoài phần mở đầu và kết luận, phụ lục, nội dung của đề tài gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về văn hóa ứng xử trong hoạt động du lịch.

Chương 2: Thực trạng văn hóa ứng xử trong hoạt động du lịch.

Chương 3: Giải pháp nâng cao văn hóa ứng xử trong hoạt động du lịch.

 1. Kết quả nghiên cứu

Làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn về văn hóa ứng xử trong hoạt động du lịch;

Khảo sát thực trạng văn hóa ứng xử trong hoạt động du lịch. Khái quát hoạt động du lịch tại các địa bàn khảo sát là Sa Pa (Lào Cai), Đà Nẵng, Mỹ Tho (Tiền Giang). Nêu thực trạng nhận thức và các biểu hiện văn hóa ứng xử của khách du lịch, của cộng đồng dân cư tại địa bàn khảo sát, cũng như đánh giá của khách du lịch và cộng đồng dân cư về các biểu hiện ứng xử văn minh của các chủ thể khác, đồng thời đánh giá hiệu quả triển khai Bộ Quy tắc Ứng xử văn minh du lịch 2017;

Đề xuất một số giải pháp khả thi về nâng cao văn hóa ứng xử trong hoat động du lịch, xây dựng khung văn hóa ứng xử trong hoạt động du lịch, đồng thời đưa ra các giải pháp bổ sung, hoàn thiện Bộ quy tắc Ứng xử văn minh du lịch 2017 nhằm nâng cao hiệu quả triển khai trên thực tế.

 1. Đánh giá

Đề tài phục vụ công tác quản lý nhà nước về chỉ đạo và tổ chức các công tác chuyên môn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc nâng cao văn hóa ứng xử của cộng đồng dân cư (địa phương), khách du lịch trong mối quan hệ với các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, cũng như các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch  trong hoạt động du lịch tại Việt Nam. Đây là những là căn cứ khoa học và thực tiễn phục vụ việc nghiên cứu, định hướng cơ chế chính sách cho việc phát huy hiệu quả của các giải pháp nâng cao nhận thức và văn hóa ứng xử trong hoạt động du lịch theo mục tiêu Chiến lược tổng thể phát triển du lịch đến năm 2020, tầm nhìn dến năm 2030 và tinh thần Nghị quyết số 92/NQ-CP về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kì mới. Đề tài cũng xây dựng khung văn hóa ứng xử trong hoạt động du lịch; bổ sung, hoàn thiện Bộ quy tắc Ứng xử văn minh du lịch (2017) để các chủ thể tham gia hoạt động du lịch tham khảo và vận dụng;

Kết quả nghiên cứu của đề tài có khả năng ứng dụng và làm tài liệu tham khảo tại các Viện nghiên cứu, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch và các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động du lịch.

Tài liệu đề tài: Báo cáo khoa học

Nơi lưu giữ: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Đề tài, dự án khác
Đề tài cấp Bộ

Tác động của văn học mạng và nghệ thuật trên mạng đối với cộng đồng mạng ở Việt Nam hiện nay

 • + Đơn vị quản lý: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • + Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Thị Thu Trang
 • + Cơ quan chủ trì: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
 • + Thời gian thực hiện:2017 – 2018
Chi tiết
Đề tài cấp Bộ

Tác động của một số hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đối với lối sống con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

 • + Đơn vị quản lý: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • + Chủ nhiệm đề tài: GS.TS. Nguyễn Chí Bền
 • + Cơ quan chủ trì: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
 • + Thời gian thực hiện:2012-2013
Chi tiết
Đề tài cấp Bộ

Tác động của hoạt động du lịch đến lối sống của con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

 • + Đơn vị quản lý: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • + Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Bùi Quang Thắng
 • + Cơ quan chủ trì: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
 • + Thời gian thực hiện:2012 - 2013
Chi tiết
Đề tài cấp Bộ

Xây dựng cơ chế chính sách và giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam là di sản thế giới

 • + Đơn vị quản lý: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • + Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Trương Quốc Bình
 • + Cơ quan chủ trì: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
 • + Thời gian thực hiện:2013 - 2014
Chi tiết
Đề tài cấp Bộ

Tác động của thực hành tín ngưỡng và hoạt động lễ hội đến lối sống của con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

 • + Đơn vị quản lý: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • + Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Thị Hiền
 • + Cơ quan chủ trì: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
 • + Thời gian thực hiện:2012 - 2013
Chi tiết