Chi tiết đề tài, dự án
Tác động của hoạt động du lịch đến lối sống của con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
Ngày đăng: 04/11/2021
Mặc định Cỡ chữ
 • + Cấp đề tài: Đề tài cấp Bộ
 • + Đơn vị quản lý: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • + Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Bùi Quang Thắng
 • + Cơ quan chủ trì: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
 • + Thời gian thực hiện:2012 - 2013
Nội dung:

1. Mục tiêu

Mục tiêu chung:

Đánh giá tác động của hoạt động du lịch lên lối sống người dân Việt Nam trong những năm gần đây, từ đó đề xuất các giải pháp, khuyến nghị giúp tư vấn cho Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch trong việc hoạch định các chính sách trong lĩnh vực du lịch nhằm phát huy tác động tích cực, giảm thiểu tác động tiêu cực của các hoạt động du lịch đến lối sống của con người Việt Nam.

Mục tiêu cụ thể:

- Xác định khái niệm “lối sống” phù hợp với nội dung nghiên cứu và mục đích nghiên cứu của đề tài.

- Đánh giá mức độ của các tác động của hoạt động du lịch lên lối sống của người dân các vùng có sự phát triển du lịch và người dân đang tiêu thụ các dịch vụ du lịch ở Việt Nam hiện nay.

- Đưa ra các giải pháp và khuyến nghị nhằm gia tăng tác động tích cực, hạn chế tác động tiêu cực của hoạt động du lịch lên lối sống người dân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

2. Kết cấu của đề tài

Ngoài Mở đầu, phần Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, đề tài được kết cấu gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận và tổng quan tình hình nghiên cứu của đề tài.

Chương 2: Tác động của hoạt động du lịch lên lối sống con người Việt Nam.

Chương 3: Một số giải pháp và khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả tác động của hoạt động du lịch lên lối sống của con người Việt Nam.

Các nội dung nghiên cứu chính của đề tài đã được thực hiện:

- Đề tài đã hệ thống hóa và xây dựng cơ sở lý luận cho việc nghiên cứu tác động của hoạt động du lịch lên lối sống con người trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

- Thông qua các nghiên cứu tư liệu thứ cấp, nghiên cứu điền dã, phỏng vấn sâu và trưng cầu ý kiến người dân và du khách, đề tài đã đánh giá được tác động của các hoạt động du lịch lên lối sống của nhóm cư dân tiêu thụ dịch vụ du lịch ở Việt Nam và của người dân chịu ảnh hưởng của hoạt động du lịch tại các vùng có sự phát triển du lịch.

- Đề tài đã có những xuất điều chỉnh về chính sách nhằm gia tăng các tác động tích cực và hạn chế các tác động tiêu cực của hoạt động du lịch lên lối sống của người dân Việt Nam trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

- Đề xuất các hướng nghiên cứu tiếp theo

3. Đánh giá

Kết quả nghiên cứu của đề tài đã đáp ứng được mục tiêu, nội dung nghiên cứu đề ra. Đề tài đã tổng quan được một số vấn đề lý luận liên quan đến lối sống, làm rõ được những tác động cả tích cực lẫn tiêu cực của hoạt động du lịch đến lối sống của các nhóm cư dân khác nhau, đề xuất được một số giải pháp về định hướng chính sách, quản lý nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả tác động của hoạt động du lịch đến lối sống của người dân Việt Nam, bao gồm: 1/ Giải pháp về định hướng chính sách phát triển ngành du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn; 2/ Giải pháp về quản lý nhà nước; 3/ Giải pháp về giáo dục đào tạo và nâng cao nhận thức và năng lực xử lý tác động của các hoạt động du lịch lên lối sống của người dân; 4/ Các giải pháp khác bao gồm nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, phối hợp liên ngành để phát triển du lịch.

Các kết quả nghiên cứu đạt được, đặc biệt là các giải pháp, khuyến nghị đề xuất có thể là tài liệu tham khảo hữu ích để xây dựng các cơ chế chính sách phục vụ quản lý nhà nước. Đồng thời đây cũng là tài liệu tham khảo tốt phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu về những vấn đề liên quan.

Tài liệu đề tài: Báo cáo khoa học

Nơi lưu giữ: Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Trần Thủy tổng hợp

Đề tài, dự án khác
Đề tài cấp Bộ

Nghiên cứu văn hóa ứng xử trong hoạt động du lịch

 • + Đơn vị quản lý: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • + Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Phương
 • + Cơ quan chủ trì: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
 • + Thời gian thực hiện:2017 – 2018
Chi tiết
Đề tài cấp Bộ

Tác động của văn học mạng và nghệ thuật trên mạng đối với cộng đồng mạng ở Việt Nam hiện nay

 • + Đơn vị quản lý: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • + Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Thị Thu Trang
 • + Cơ quan chủ trì: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
 • + Thời gian thực hiện:2017 – 2018
Chi tiết
Đề tài cấp Bộ

Tác động của một số hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đối với lối sống con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

 • + Đơn vị quản lý: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • + Chủ nhiệm đề tài: GS.TS. Nguyễn Chí Bền
 • + Cơ quan chủ trì: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
 • + Thời gian thực hiện:2012-2013
Chi tiết
Đề tài cấp Bộ

Xây dựng cơ chế chính sách và giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam là di sản thế giới

 • + Đơn vị quản lý: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • + Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Trương Quốc Bình
 • + Cơ quan chủ trì: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
 • + Thời gian thực hiện:2013 - 2014
Chi tiết
Đề tài cấp Bộ

Tác động của thực hành tín ngưỡng và hoạt động lễ hội đến lối sống của con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

 • + Đơn vị quản lý: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • + Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Thị Hiền
 • + Cơ quan chủ trì: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
 • + Thời gian thực hiện:2012 - 2013
Chi tiết